VoCASA in ontwikkeling

VoCASA wil een volleybalvereniging zijn, waarin iedere volleyballer op elk niveau terecht kan. Daarvoor is een sterke vereniging nodig, waarin breedte, jeugd en top in goede balans samen het geheel maken.

VoCASA wil deze drie pijlers steeds in samenhang vorm geven, om dit ook in de organisatie te verankeren. Jeugd, breedte en top kunnen en willen niet zonder elkaar.

VoCASA wil een volleybolwerk zijn met een grote regionale functie, spelend in de top van Nederland en met een sterke jeugdopleiding.

visie_topsportIn opdracht van het bestuur is een werkgroep Topsport opgericht. Een goede top begint bij de jeugd en is gericht op het bieden van maximale ruimte voor ontwikkeling.

Deze werkgroep is een tijdelijk orgaan, met als opdracht om een lange termijnvisie voor de top en jeugd uit te werken en – in overleg met de betrokken geledingen in de club – te implementeren.

Deze werkgroep zal zich niet direct bezig houden met de breedtelijn, maar we realiseren ons dat tussen prestatie- en breedtelijn voortdurend uitwisseling plaats heeft op alle niveaus. We gaan deze uitwisseling en samenwerking wel verder uitwerken.

De leden van de werkgroep zijn Jelle van Gurp, Jasper de Greef, Stephan Haukes, Piet Eggermont en Frank Scholten. Schakel tussen de werkgroep en de teams in de prestatielijn zijn voor de dames/meisjes Marloeke Jans en Jelle van Gurp en voor de heren/jongens Frank Benne en Jasper de Greef.
Voor vragen kun je altijd een van de bovengenoemde personen uit de werkgroep benaderen.

Visie op leren volleyballen

Goed volleyballen begint bij goed leren bewegen. Daarom nemen wij een doorgaande ontwikkelingslijn van de individuele volleyballer als uitgangspunt. Niet leeftijd is het belangrijkste voor de indeling van trainingsgroepen maar de groei, rijping en ontwikkeling van iedere speler.

Vóór de groeispurt dagen we spelers uit om, via veelzijdig bewegen en spelenderwijs leren (“active play”), steeds meer te leren om eigen sport- en bewegingsvaardigheden te verbeteren (“learning to train”). Tijdens en ná de groeispurt volgt geleidelijke specialisatie naar volleybal en naar een volleybalpositie, waarbij de focus verschuift van het leren ontwikkelen van het eigen lichaam (“training to train”) naar het leren wedijveren (“training to compete”), naar uiteindelijk het leren winnen (“training to win”).

Visie op volleybalklimaat

Volleyballen doe je samen met anderen, in het veld en buiten het veld. Lid zijn van VoCASA maakt dat je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van anderen, of je nu speler, scheidsrechter, bestuurder, vrijwilliger, trainer of coach bent.

Samen met andere verenigingen wil VoCASA ook bijdragen aan een sterke regio, waarin elke speler zijn mogelijkheden maximaal kan ontwikkelen. Juist door bestuurlijke en volleybaltechnische kwaliteit uit te wisselen met andere clubs kunnen we spelers bieden wat ze nodig hebben en waar ze dat nodig hebben, ongeacht hun lidmaatschap.

Het creëren van een klimaat waar ontwikkeling van de speler centraal staat, vraagt om deskundige ondersteuning – en niet enkel op volleybaltechnisch vlak – in de vorm van professionele trainers en coaches voor verschillende ontwikkelfasen. Het vraagt ook sociale, financiële, medische, organisatorische en communicatieve ondersteuning.

Doel is om een klimaat te creëren, waar je met trots mag laten zien hoe ver je bent in je ontwikkeling en waar het publiek met trots komt kijken, omdat zij hierbij betrokken zijn en zich erbij betrokken voelen.

Top

Zowel bij de dames als de heren verwerven we een vaste plek in de topdivisie of de eredivisie. Om continu op dat landelijke topniveau te kunnen presteren, wordt een aantal randvoorwaarden – financiën, sponsoring, accommodatie, organisatie – de komende jaren verder ingevuld.

Onze topteams vormen het visitekaartje van onze vereniging. De wedstrijden van Dames 1 en Heren 1 bieden spektakel: Naast goed volleybal zorgen een perfecte organisatie en muzikale omlijsting voor vermaak en binding met het publiek. Goede parkeer- en tribunefaciliteiten zijn daarvoor noodzakelijk, naast ruimte om sponsoren te kunnen ontvangen en om met (onderwijs)partners samen te kunnen werken.

Op termijn biedt de VoCASA-hal daarvoor niet voldoende mogelijkheden. Samen met andere sportorganisaties, onderwijsorganisaties en bedrijven zoeken we overleg met gemeente en provincie om een nieuwe topsportaccommodatie in Nijmegen te realiseren.

Doorgaande ontwikkelingslijn

Volleybaltechnisch realiseren we continuïteit door een evenwichtige prestatielijn, bij de dames en bij de heren. Aansluitend op de talentontwikkeling van onze jeugd zorgen we voor twee of drie teams, van promotieklasse tot eerste divisie, die als opstap kunnen dienen voor talenten om door te groeien naar het hoogste niveau.

In onze jeugdopleiding nemen we de doorgaande ontwikkelingslijn als uitgangspunt.

Voor de jongsten – vanaf een jaar of 6 – staat bewegen voorop. Naast de CMV-groepen, die al op het volleybal voorbereiden, willen we voor kinderen in de basisschoolleeftijd sportinstuiven aanbieden om coördinatie en motoriek aan te leren. Juist voor die jongste doelgroep, die dicht bij huis bediend moet worden, zoeken we samenwerking met andere sportverenigingen.

Vanaf een jaar of 11 à 12 komt de nadruk meer op de ontwikkeling van volleybaltechnieken te liggen. We herkennen en erkennen verschillen in ontwikkeling tussen spelers. Dat betekent dat jonge spelers niet op leeftijd ingedeeld worden maar dat we bij de indeling zoveel mogelijk rekening houden met groei, rijping en ontwikkeling van iedere speler.

Weer een paar jaar later komen daar de tactische en mentale aspecten bij die nodig zijn in het volleybal.

Al onze jeugd, van CMV tot en met aspiranten A, traint minstens twee keer per week. Als jeugdleden gemotiveerd zijn om vaker te trainen, bieden we hen daarvoor mogelijkheden.

Kwaliteit

De teams in de prestatielijn worden getraind door een groep van gekwalificeerde trainers, die zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn en individuele ontwikkelingsplannen. Spelers en speelsters kiezen bewust voor de prestatielijn om hun volleybaltalenten maximaal te ontwikkelen.

Voor een deel bestaat onze trainersstaf uit professionele trainers, die tegen een marktconforme vergoeding worden ingehuurd, om invulling te geven aan onze volleybaltechnische lijn.

Een ander deel van onze trainersstaf bestaat uit vrijwilligers, met een bescheiden onkostenvergoeding. We bieden deze vrijwilligers begeleiding en ondersteuning, om alle teams – van CMV tot senioren, van prestatielijn tot breedtelijn – in dezelfde volleybaltechnische lijn te trainen. Al onze trainers – vrijwilligers en professionals – bieden we de mogelijkheid zich daarin te scholen.

Regionale talenten bieden we de mogelijkheid om in te stromen, als ze zich bij hun eigen vereniging niet meer voldoende kunnen ontwikkelen. Dat kan ook betekenen dat talentvolle spelers of speelsters bij hun eigen club blijven spelen en extra trainingsuren maken bij onze prestatieteams.

Omdat Nijmegen een studentenstad is, besteden we ook extra aandacht aan de instroom van talentrijke volleyballers en volleybalsters van buiten.

Partners

Via de Volleybal Academie Nijmegen, die we samen met Pegasus hebben opgericht, kunnen onze jeugdleden extra trainingsuren maken, samen met leden van andere verenigingen uit de regio.

Met Nevobo en RTC werken we structureel samen en zorgen we dat de individuele ontwikkelingsplannen op elkaar worden afgestemd.

Sponsoring is onmisbaar voor topsport. Goede PR, informatievoorziening via website en sociale media, reclamedragers in de zaal – wedstrijd- en inspeelshirts, reclameborden om het veld – maken het voor bedrijven interessant om partner van VoCASA te zijn.

Spelers en speelsters van onze topteams bieden we faciliteiten, om de grote tijdsinvestering mogelijk te maken: we zoeken sponsoren voor de contributie, voor gezamenlijke maaltijden op de club en voor trainings- en wedstrijdkleding. In ruil daarvoor vragen we van onze toppers extra inzet voor de vereniging, bijvoorbeeld als trainer voor jeugd- of breedteteams.

We bieden een uitstekende sportmedische en sportpsychologische verzorging, waarvoor we met deskundige partners samenwerken. Ook voor blessurepreventie en krachttraining – structurele onderdelen van onze trainingsopbouw – werken we samen met professionele partners.

Doelen:

Korte termijn (vóór seizoen 2016-2017)

 1. We werken de technische visie uit als basis voor de uitvoering in alle gelederen, met een uitwerking van leren volleyballen, doorgaande ontwikkelingslijn, kwaliteit en communicatie.
 2. We stellen profielen op voor trainers in de verschillende fasen (active play, learning to train, training to compete, training to win) en we zoeken professionele trainers die passen bij deze profielen.
 3. We creëren extra randvoorwaarden voor ons hoogste dames- en herenteam, om volleyballen op topniveau voor spelers en speelsters mogelijk en aantrekkelijk te maken.
 4. We genereren voldoende sponsorinkomsten om deze doelen mogelijk te maken.

Lange termijn (2 tot 6 jaar)

 1. Onze eerste dames- en herenteams spelen structureel in de Topdivisie of hoger. Daarnaast hebben we in de 2e en 3e divisie teams die onderdeel uitmaken van de prestatielijn.
 2. We zetten een programma op om jonge jeugd te werven voor sporten in het algemeen en voor volleybal in het bijzonder. We zoeken hiervoor samenwerkingen met andere verenigingen en instellingen. Ook zetten we een programma op voor actieve werving van studenten en andere zij-instromers.
 3. Onze jeugd neemt op alle niveaus deel aan het NOJK.
 4. We realiseren een professioneel management dat zorg draagt voor het uitvoeren van taken voor beleid en organisatie.
 5. We ontwikkelen een volleybalvolgsysteem om de individuele ontwikkeling vast te leggen en te volgen.
 6. Elke 3 jaar leveren we minstens twee spelers en twee speelsters af op topniveau.
 7. We zetten een samenwerkingsverband op met organisaties en bedrijven om een nieuwe topsportaccommodatie in Nijmegen te realiseren.
 8. We genereren voldoende sponsorinkomsten om deze doelen mogelijk te maken.