VoCASA wil een volleybalvereniging zijn, waar iedere volleyballer op elk niveau terecht kan, waar iedereen met respect wordt behandeld en waar iedereen de ander met respect behandelt.
Het bestuur heeft daarom het VoCASA-beleid op dit thema geformuleerd:

VoCASA-beleid voor een Sociaal en Veilige Sportomgeving

Omgangsregels

Omdat wij het belangrijk vinden, dat alle VoCASA-leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen bij de vereniging, hebben wij de volgende omgangsregels vastgesteld:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. lk vecht niet. Ik gebruik geen geweld, Ik bedreig de ander niet, Ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ánder om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Sinds 2016 vragen we iedereen die lid wordt van VoCASA deze omgangsregels te onderschrijven.

In de VoCASA –hal willen we deze omgangsregels op een duidelijk zichtbare plaats laten zien, zodat nog eens benadrukt wordt dat we deze willen naleven.

Gedragsregels begeleiders in de sport

In de sport is de relatie tussen begeleiders en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld voor trainers, coaches, begeleiders en kaderleden. Deze regels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter en maken deel uit van het Tuchtreglement van de Nevobo.

Dit zijn de gedragsregels op een rij:

 • De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
 • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
 • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

VoCASA wil dat iedereen in de vereniging op de hoogte is van deze gedragsregels en deze volgt in de omgang tussen sporters en begeleiders.

Nieuwe begeleiders krijgen in het kennismakingsgesprek deze gedragsregels aangereikt, met de afspraak dat deze gevolgd worden.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Voor alle trainers, coaches, begeleiders en kaderleden bij VoCASA is een geldige VOG verplicht. Voor vrijwilligers vragen wij zo nodig een gratis VOG aan.

Vertrouwenscontactpersoon

VoCASA streeft er naar om een of twee vertrouwenscontactpersonen – bij voorkeur een man en een vrouw – te hebben. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag. De VCP biedt een luisterend oor en kan helpen een oplossing te vinden.
De VCP adviseert daarnaast de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. Elk incident bespreekt de VCP geanonimiseerd met iemand van het bestuur, omdat het bestuur verantwoordelijk is voor een veilige vereniging.
De Nevobo heeft ook een Vertrouwenscontactpersoon, die de vereniging kan ondersteunen.

Meldplicht seksuele intimidatie

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Deze meldplicht geldt ook voor de Nevobo.

De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in: Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie, waarin sprake is of is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden.
Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.
Alle leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan, tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Risicoanalyse en –evaluatie

Het bestuur van VoCASA laat een keer per twee jaar een risicoanalyse en –evaluatie uitvoeren door een daarvoor aangewezen lid of groepje leden van de vereniging. De uitkomsten van deze analyse worden besproken in de Algemene Ledenvergadering en het bestuur doet daarbij zo nodig voorstellen voor aanpassingen van het gevoerde Beleid Sociaal Veilige Sportomgeving.

vocasa volleybal

vocasa volleybal

update maart 2021

Het bestuur heeft het VoCASA-beleid voor een sociale en veilige sportomgeving uit 2016 opnieuw geformuleerd en vastgesteld in de bestuursvergadering  van 15 februari 2021. Op de eerstvolgende ALV zullen we dit beleid ter goedkeuring op de agenda zetten. Inmiddels hebben we ook een nieuwe Vertrouwenscontactpersoon (VCP): Linda van Summeren (D7)
Verderop op deze site vind je meer informatie over de Vertrouwenscontactpersoon.